Mar 2011
5
Saturday
February 1, 2011 (lunar date)
Xin Mao Year, Geng Yin Month, Ji Wei Day
Clash: Ox   Evil: West
Daily Auspicious Directions
The God of Joy: Southeast
The God of Happiness: Northeast
The God of Wealth: South
Auspicious
Break Ground
Encoffining
Wedding
Funeral
Break Ground for Tomb
Auspicious Times
03:00-04:59(寅時) 05:00-06:59(卯時) 9:00-10:59(巳時) 15:00-16:59(申時) 19:00-20:59(戌時) 21:00-22:59(亥時)
Inauspicious
Grand Opening
Stove Installation
Bed Installation
Residence Relocation
Inauspicious Times
23:00-00:59(子時) 01:00-02:59(丑時) 07:00-08:59(辰時) 11:00-12:59(午時) 13:00-14:59(未時) 17:00-18:59(酉時)

How to check auspicious and inauspicious occasions of the day?

The auspicious and inauspicious events listed for the day is just for general use. You need to check it in each hour to see if it’s good or bad to you combined with your birth year.
Shi Chen Jia Zi Yi Chou Bing Yin Ding Mao Wu Chen Ji Si Geng Wu Xin Wei Ren Shen Gui You Jia Xu Yi Hai
Bazi Xin Mao
Geng Yin
Ji Wei
Jia Zi
Xin Mao
Geng Yin
Ji Wei
Yi Chou
Xin Mao
Geng Yin
Ji Wei
Bing Yin
Xin Mao
Geng Yin
Ji Wei
Ding Mao
Xin Mao
Geng Yin
Ji Wei
Wu Chen
Xin Mao
Geng Yin
Ji Wei
Ji Si
Xin Mao
Geng Yin
Ji Wei
Geng Wu
Xin Mao
Geng Yin
Ji Wei
Xin Wei
Xin Mao
Geng Yin
Ji Wei
Ren Shen
Xin Mao
Geng Yin
Ji Wei
Gui You
Xin Mao
Geng Yin
Ji Wei
Jia Xu
Xin Mao
Geng Yin
Ji Wei
Yi Hai
Zodiac Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake Horse Sheep Monkey Rooster Dog Pig
Five Elements Water Earth Wood Wood Earth Fire Fire Earth Metal Metal Earth Water
Gods Direct Officer Seven Killings Direct Resource Indirect Resource Rob Wealth Friendly Hurting officer Eating God Direct Wealth Indirect Wealth Direct Officer Seven Killings
Good or Bad Bad Bad Good Good Bad Good Bad Bad Good Bad Good Good
Clash Wu Wu
Horse
1918 1978
Ji Wei
Sheep
1919 1979
Geng Shen
Monkey
1920 1980
Xin You
Rooster
1921 1981
Ren Xu
Dog
1922 1982
Gui Hai
Pig
1923 1983
Jia Zi
Rat
1924 1984
Yi Chou
Ox
1925 1985
Bing Yin
Tiger
1926 1986
Ding Mao
Rabbit
1927 1987
Wu Chen
Dragon
1928 1988
Ji Si
Snake
1929 1989
Evil South East North West South East North West South East North West
Lucky Direction North Southwest Northwest Southeast Northeast South Southwest Northwest Southeast Northeast North Southwest
Wealth Direction Northeast Southwest West West North North East East South South Northeast Southwest